Verklaring gegevensbescherming

Wij zijn blij met Uw bezoek op onze website. Onderstaand willen wij U over de omgang met Uw gegevens informeren. Stand: 25.05.2018 (Wij behouden ons voor, al naargelang de actuele rechtspositie, in de toekomst veranderingen aan te brengen.)

De verwerking van alle gegevens vindt plaats binnen de grenzen van de geldende wettelijke gegevensbeschermingsverordeningen van de EU. U wordt bij deze conform § 33 art.1 Duitse wet bescherming persoonsgegevens erover geïnformeerd, dat Uw persoonlijke gegevens in machinaal leesbare vorm opgeslagen worden. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats.

Moet een functionaris aangesteld worden voor de gegevensbescherming?
Er is geen functionaris nodig voor de gegevensbescherming, omdat minder dan 10 personen regelmatig met persoonsgerichte gegevens werken.

Naam en adres van de verantwoordelijke:

Neuchristen
Bergstrasse 52
CH-9038 Rehetobel

Tel.: +41 (0)71 / 877 22 22

E-mail: nch@neuchristen.com
Website: http://www.neuchristen.com

Vertegenwoordigd door:
President: Bisschop Nikolaus Schneider

 

Verwerking van de gegevens in het algemeen

Wettelijke basis: EU-Algemene-Verordening Gegevensbescherming AVG (DS-GVO)

1. Contactlegging – omgang met contactgegevens
Neemt U met ons, als aanbieder van de website, door de aangeboden contactmogelijkheden (bijv. per e-mail, telefoon of via de sociale media) verbinding op, geeft U ons daarmee Uw toestemming, Uw gegevens op te slaan, opdat op deze ter behandeling en beantwoording van Uw verzoek teruggegrepen kan worden. Zonder Uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven. De data worden in onze hoofdzetel in Zwitserland verwerkt en opgeslagen (adres zie boven). Wij wissen Uw gegevens als deze niet meer nodig zijn.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat de uitwisseling van gegevens op het internet (bijv. per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Voor de toegang op data kan geen absolute bescherming worden gegarandeerd. Het gebruik van de binnen de impressum-plicht gepubliceerde data door derden, ter toezending van niet uitdrukkelijk bestelde reclame of informatiemateriaal, wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop zijn bestaande betrekkingen of als een overeenkomstige toestemming van ons beschikbaar is. De beheerder en alle op deze website genoemde derden behouden zich uitdrukkelijk voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame of informatiemateriaal. Hetzelfde geldt voor het commercieel gebruik of het doorgeven van de data.

2. Omvang van de verwerking van persoonsgerichte data
Wij verwerken persoonsgerichte data van onze gebruiker in principe alleen, voor zover dit voor het inrichten van een goed functionerende website, evenals voor onze inhoud en diensten noodzakelijk is.

3. Verwijdering van de gegevens en bewaringstermijn
De persoonsgerichte data van de betrokken persoon worden onmiddellijk gewist, zodra het doel van het opslaan vervalt of de persoon dit schriftelijk verzoekt. Data, die door wettelijke voorschriften aan een bewaringstermijn gebonden zijn, bijv. bankgegevens van gevers op onze giftenrekeningen worden dan pas gewist, als de wettelijke bewaringstermijn is verstreken.

4. Mogelijkheid tot herroeping
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid, zijn toestemming voor het opslaan en verwerking van de persoonsgerichte data te herroepen. In zo’n geval kan de conversatie niet voortgezet worden. Een intrekking van Uw toestemming tot het opslaan en verwerking van Uw persoonsgerichte data kunt U altijd per post of e-mail naar ons sturen:

Neuchristen
Bergstrasse 52
CH-9038 Rehetobel

E-mail: nch@neuchristen.com

Alle persoonsgerichte data, die in het kader van de contactlegging werden opgeslagen, worden in dit geval gewist (behalve als er een wettelijke bewaringstermijn is, zie punt 3).

 

Uw rechten als betrokken persoon

Bij de verwerking van Uw persoonsgerichte data geeft het AVG (DS-GVO) U als gebruiker van onze internetsites bepaalde rechten:

1. Recht van toegang
U heeft het recht, een bevestiging te verlangen of de U betreffende persoonsgerichte data verwerkt worden. Is dit het geval, dan heeft U recht op informatie over deze persoonsgerichte data. Deze informatie wordt omwille van de gegevensbescherming uitsluitend op schriftelijk verzoek (met een met de hand geschreven originele handtekening) afgegeven en evenzo alleen per brief verzonden.

2. Recht op rectificatie, voorbehoud en verwijdering
U heeft het recht, onmiddellijk de rectificatie van de U betreffende onjuiste persoonsgerichte data, de beperking van deze of eventueel het volledig maken van onvolledig persoonsgerichte data te verlangen.

U heeft bovendien het recht te verlangen dat de U betreffende persoonsgerichte data onmiddellijk worden verwijderd, voor zover wij niet door wettelijke richtlijnen aan een bewaringstermijn van de data zijn gebonden.

3. Het recht klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als U van mening bent dat de verwerking van de betreffende data tegen gegevensbeschermingsbepalingen verstoot.

 

Beschikbaarstelling van de website en vervaardiging van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Bij elk bezoek aan onze internetsite slaat ons systeem geautomatiseerd data en informaties van het computersysteem van de oproepende computer op.

 • Volgende data worden hierbij verzameld:
 • Informaties over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De Internet-Service-Provider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Websites, waarvan het systeem van de gebruiker op onze internetsite komt
 • Websites, die van het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

De data worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Het opslaan van deze data samen met andere persoonsgerichte data van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Doel van de verwerking van data
Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk, om een terbeschikkingstelling van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien helpen de data ons de website te optimaliseren en voor het garanderen van de veiligheid van onze informaticasystemen. Een verwerking van de data voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

3. Duur van het opslaan
De data worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van de registratie niet meer nodig zijn. Wanneer de data worden opgeslagen voor beschikbaarstelling van de website is dit het geval als de betreffende sessie is beëindigd.

Wanneer men de data in logbestanden opslaat is dit na uiterlijk drie dagen het geval. Een verdere geheugenopslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of geanonimiseerd, zodat een toevoeging van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

4. Mogelijkheid bezwaar aan te tekenen en verwijdering
De registratie van de data voor het aanbieden van de website en het opslaan van de data in logbestanden is voor de werking van de internetsite absoluut noodzakelijk. Er bestaat dus van de kant van de gebruiker geen mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.

 

Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van data
Onze internetsite gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in de internetbrowser resp. van de internetbrowser op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een internetsite op, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke opeenvolgende tekenreeks, die een duidelijk identificeren van de browser bij het volgend bezoek van de internetsite mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies, om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Enkele elementen van onze internetsite vereisen het dat de oproepende browser ook na een wisseling van de site geïdentificeerd kan worden. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van Uw browser, opnieuw gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op Uw eindtoestel en maken het ons mogelijk om Uw browser bij het volgend bezoek opnieuw te herkennen (blijvende cookies).

In de cookies worden daarbij de volgende data opgeslagen en overgebracht:

 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Een duidelijke combinatie van getallen en letters om Uw browser opnieuw te herkennen
 • Een cookie-naam, die duidelijk tot de opgeroepen internetsite moet worden gerekend
 • Informatie over de bewaringstermijn van het cookie

Cookies worden gecodeerd opgeslagen en zijn voor derden, die op de cookie-ordner van Uw browser toegang hebben, niet leesbaar. Enkel en alleen de server/de internetsite, die het cookie heeft gemaakt, kan het decoderen en lezen.

2. Doel van de verwerking van data
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van internetsites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze internetsite kunnen zonder het inzetten van cookies niet worden aangeboden. Voor deze is het noodzakelijk, dat de browser ook na een wisseling van de site opnieuw wordt herkend.

3. Duur van het opslaan, mogelijkheid bezwaar aan te tekenen en verwijdering
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van deze naar onze website overgebracht. Daarom heeft U als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in Uw internetbrowser kunt U de overbrenging van cookies uitzetten of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde gewist worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, kunnen mogelijkerwijze niet meer alle functies van de website in volle omgang worden benut.

 

Analysesoftware door Matomo (voorheen bekend als PIWIK)

1. Omvang van de verwerking persoonsgerichte data
Wij gebruiken op onze internetsite het open-source-software-tool Matomo (voorheen PIWIK) ter analyse van het surfgedrag van onze bezoekers. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (over cookies zie reeds boven). Worden details van onze internetsite bezocht, dan worden volgende data opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepend systeem van de gebruiker
 • De opgeroepen internetsite
 • De internetsite, van wie de gebruiker op de opgeroepen internetsite is gekomen (Referrer)
 • De onderdelen, die van de opgeroepen internetsite uit opgeroepen worden
 • De verblijfsduur op de internetsite
 • De frequentie van de oproep van de internetsite

De software loopt daarbij uitsluitend op de server van onze internetsite. Het opslaan van de persoonsgerichte data van de gebruiker vindt alleen daar plaats. Het doorgeven van de data aan derden gebeurt niet.

De software is zo ingesteld, dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres gemaskeerd worden (Bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze wijze is een toewijzing van het verkort IP-adres naar de oproepende computer niet meer mogelijk.

2. Doel van de verwerking van data
De verwerking van de persoonsgerichte data van de gebruiker maakt voor ons een analyse van het surfgedrag van onze gebruikers mogelijk. Wij zijn door de verwerking van de verkregen data in staat informaties over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze internetsite samen te stellen. Dit helpt ons erbij onze internetsite en haar gebruikersvriendelijkheid voortdurend te verbeteren. In dit doel ligt ook ons gerechtvaardigd interesse in de verwerking van de data. Door de anonimisering van de IP-adres wordt de interesse van de gebruiker met diens bescherming persoonsgerichte data voldoende rekening gehouden.

3. Duur van het opslaan
De data worden gewist zodra ze voor onze registratiedoeleinden niet meer nodig zijn.

4. Mogelijkheid bezwaar aan te tekenen en verwijdering
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van deze naar onze website overgebracht. Daarom heeft U als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in Uw internetbrowser kunt U de overbrenging van cookies uitzetten of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde gewist worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Worden cookies voor onze internetsite gedeactiveerd, kunnen mogelijkerwijze niet meer alle functies van de internetsite in volle omgang worden benut.

 

Overdracht van gegevens door een derde aanbieder in een derde land

Gedeeltelijk worden door de volgende derde aanbieder data aan derde landen buiten de EU doorgegeven. In het geval van Google LLC (USA) vindt er een behoorlijk gegevensbeschermingsniveau uit de overeenkomstige deelname van Google LLC aan het “Privacy-Shield-Akkoord” plaats. In de volgende gedeeltes wordt er bij de betreffende derde aanbieder expliciet op gewezen, zou de mogelijkheid bestaan, dat van de aanbieder ingevorderde data aan derde landen buiten de EU doorgegeven worden.

Bescherming van gegevens (commentaarfunctie)
In het kader van de commentaarfunctie van onze blogs verzamelen wij persoonsgerichte data (bijv. naam, e-mail) in het kader van Uw commentaar op een bijdrage alleen in de omvang zoals U ze aan ons meegedeeld heeft. Bij de publicatie van een commentaar wordt het door U aangegeven e-mailadres opgeslagen, maar niet gepubliceerd. Uw aangegeven naam wordt gepubliceerd. U kunt ook een pseudoniem gebruiken.

1. YouTube
Wij integreren video’s van het platvorm “YouTube” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, in deze site. De verklaring gegevensbescherming van Google LLC vindt U hier: https://www.google.com/policies/privacy evenals de mogelijkheid tot opt-out hier:
https://adssettings.google.com/authenticated.

2. Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter
Op deze site zijn plug-ins van de Messenger dienst Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) geïntegreerd. Door het gebruiken van de plug-in worden de door U bezochte websites met Uw Twitter-profiel verbonden en openbaar gemaakt. Hierbij worden ook data aan Twitter overgedragen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat wij als aanbieder van deze internetsites geen kennis van de inhoud van de verstrekte data, alsook de gebruikmaking ervan door Twitter krijgen. Meer aanvullende informaties over de gegevensbescherming door Twitter krijgt U onder:
https://twitter.com/privacy.

De privacyinstellungen van Twitter kunt U in Uw Twitter-account veranderen
 
https://twitter.com/login?redirect_after_login=%2Faccount%2Fsettings

3. Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-button enz.)
Op deze website zijn plug-ins van de Social-media-aanbieder Facebook.com (voor Europa: Facebook Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; voor de USA: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), geïntegreerd. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt U onder:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Door Uw bezoek op sites met Facebook-plug-ins, wordt door de plug-in een verbinding tussen Uw browser en een server van Facebook tot stand gebracht. Hierdoor krijgt Facebook informaties over Uw IP-adres en het bezoek op onze website.

Door het aanklikken van de Facebook-plug-ins komt U in het log-in-bereik van Facebook. Reeds ingelogde Facebook-gebruikers kunnen meteen de inhoud van onze website op hun Facebook-profielen bekend maken. Als gevolg van het gebruik van deze plug-ins kan Facebook het bezoek aan onze website aan Uw persoonlijk gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat wij als aanbieder van deze internetsites geen kennis over de inhoud van de overgebrachte data alsook de gebruikmaking ervan door Facebook krijgen. Meer informaties over de gegevensbescherming door Facebook krijgt U onder: https://de-de.facebook.com/policy.php

Om een identificatie door Facebook tussen Uw bezoek op onze website tot hun gebruikersaccount te verhinderen, moet U zich uit Uw Facebook-account uitloggen.

Dataverzameling op onze website
De informatieverwerking op deze website gebeurt door de beheerder van de websites. De contactgegevens van hem kunt U op het impressum van deze website zien.