Onze Priesterstand

De leer van de HEILAND is minder een doctrine van het verstand dan een leer van het hart. Ze is de leer van de liefde. Studie en andere diploma’s en getuigschriften worden gewaardeerd, maar voor onze priesterstand zijn ze geen voorwaarde. Volgens het voorbeeld van JEZUS CHRISTUS, die zich mannen uit het volk, ook onontwikkelde en getrouwde mannen heeft geroepen, volgt de opleiding tot priester.
1 Kor. 8,1: „Maar de kennis blaast op; de liefde bouwt op.“

De Zwaard-Bisschop schoolt geen priesters naar het verstand, maar priesters naar het hart.

Getrouwde bisschoppen en priesters waren in de beginperiode van het christendom vanzelfsprekend. Zo schrijft Paulus – 1 Tim. 3,2 enz.: „De bisschop dan moet onberispelijk zijn, slechts éénmaal gehuwd; gematigd, bezonnen, zedig, gastvrij, geschikt voor het onderricht, geen drinker, geen vechter, maar zachtzinnig, vredelievend, onbaatzuchtig. Iemand, die zijn eigen huis goed bestiert, en zijn kinderen onder tucht heeft met behoud van zijn waardigheid.“

Vooral bij de begeleiding van huwelijken en families kan de getrouwde priester zegenrijk werken.

Maar de ongetrouwde priester heeft het voordeel, dat hij zich onverdeeld aan de zaak van GOD kan wijden. 1 Kor. 7,32 enz.: „En daarom wil ik, dat gij zonder zorgen zijt. De ongehuwde is bezorgd over de dingen des Heren, hoe hij behagen zal aan de Heer; maar de gehuwde is bezorgd over de dingen der wereld, hoe hij behagen zal aan de vrouw; en hij is verdeeld.“ Maar er kan geen sprake van zijn dat een gewijde priester trouwt! De priesterwijding staat boven het huwelijk. Men kan niet naar beneden gaan, alleen hoger naar GOD.

De wijdingen van onze bisschoppen en priesters, die herhaaldelijk onderzocht en geldig werden verklaard, kan men over de H. Ignatius van Antiochië tot de apostel Petrus nagaan.

Als iemand zich tot het priesterschap geroepen voelt verlenen wij, na een positief kennismakingsgesprek, een kosteloos verblijf om zich wederzijds te leren kennen. Gedurende deze tijd kan het besluit om CHRISTUS na te volgen overdacht en onderzocht worden.

Om de fotoreeks te openen hier klikken

Clerus Priesterstand Priesterstand Priesterstand Priesterstand Priesterstand Priesterstand Priesterstand Priesterstand