Onze gelovigen

Bij ons kan iedereen lid worden die met de grondbeginselen en het geloofsgoed van de Nieuwe Christenen (rooms-katholiek geloof) instemt. Het opzeggen van het lidmaatschap is te allen tijde mogelijk.

Toedieningen van de sacramenten uit apostolische Kerken (Doopsel, Vormsel, Huwelijk, Priesterwijding) zoals die van de rooms-katholieke Kerk, verschillende orthodoxe Kerken, de oud-katholieke Kerk en vergelijkbare Kerken worden erkend.

Bij gelovigen uit Kerken, die in de Naam van de VADER, van de ZOON en van de HEILIGE GEEST zijn gedoopt, maar waarvan de priesters geen sacramentele wijdingen bezitten (evangeli­sche, protestantse en soortgelijke Kerken), is het gewenst, Doopsel en Vormsel door zalving met Heilige Olie te voleindigen

De geldigheid van de sacramenten is bij ieder afzonderlijk te be­proe­ven. Als er twijfel bestaat worden ze voorwaardelijk nog­maals toegediend. Anders wordt de opname in de Kerk van de Nieuwe Christenen met Doopsel en Vormsel bezegeld.

Wat hebben de mensen het toch zwaar in de huidige tijd; ze kun­nen zich vaak nergens uiten, waar men hen voor vol aan­ziet, vooral wat GOD en het bovennatuurlijk leven betreft.

De verbondenheid van de leden van de Nieuwe Christenen wordt gesterkt door de gezamenlijke deelname aan het Heilig Misoffer op zondag, door gespreksavonden en vele dingen meer. Vooral op de hoge feestdagen zoals bv. het Feest van de H. Drievuldigheid, Keizerin-Feest, Maria Boodschap of de jaar­lijkse grote bijeenkomst met Pinksteren, waar de leden uit alle landen in het moederhuis samenkomen, waar ze van gedachten kunnen wisselen, samen iets kunnen ondernemen en veel ple­zier en vreugde onder gelijkgezinden kunnen beleven.

Bent U geïnteresseerd ons nader te leren kennen? Wilt U GOD beter leren kennen en Hem nader komen? Dan verheugen we ons op Uw contact of U komt voor een gesprek langs. Een bijzondere belevenis is de deelname aan het Heilig Misoffer van de Zwaard-Bisschop. De woorden van de Zwaard-Bisschop openen nieuwe werelden en geven U een geestelijke rijkdom, die U ook de dagelijkse moeilijkheden gemakkelijker laat overwinnen.

Paaskaars & Doopvont