Maria – die triomferende Keizerin

Uittreksel preek van de Zwaard-Bisschop: Ziet hier de Moeder van GOD, Maria, als triomferende, hemel-se Keizerin! Maar GOD wil haar niet alleen in de Hemel als „Triomferende Keizerin“ gevierd zien, maar door Zijn hele schepping, in het bijzonder door Zijn heilige Kerk op aarde!

De Keizerin wil wonderen doen

GOD is bereid, haar als Keizerin die wonderdaden schenkt in te voeren. Als hemels tronende Keizerin moet zij triomferend overwinnen! In het bijzonder over Satan en al zijn machinaties.

Afgelopen is het met de bloed wenende en met bloed bezoedelde Maria- en JEZUS-beelden en -beeltenissen. Voor wat zien de mensen GOD en de he­mel­se Keizerin aan? Daar heeft de boze plezier in: Terwijl hij van overwinning naar overwin­ning stapt, weent en klaagt de Hemel schijnbaar vol bloed en tranen. Staat er niet eerder geschreven: „GOD spot met Zijn vijanden!“? Houdt op, haar als beklagenswaardige Moeder van GOD te beschouwen, veeleer roep haar te hulp als triomferende, hemelse Keizerin! Als zodanig heeft zij macht!

Ziet, hier in deze kleine kerkelijke ruimte in Rehetobel zit zij als Keizerin en re­gen­tes. Van hier uit zal zij haar triomftocht over de hele wereld aanvaarden. Ieder mens mag haar vereren en een beroep op haar doen, wat voor een ge­loof hij momenteel ook nog heeft.

Rijke genaden zal het iedereen brengen, die hier een bedevaart naar haar maakt, op deze door de Hemel gekozen plaats!

Voor wie dit niet mogelijk is, kan haar hulp en steun ook door een afbeelding van het originele beeld ervaren, indien het door een van mijn bisschoppen of priesters werd gezegend!
 

De Keizerin kijkt naar GOD

De triomferende Keizerin kijkt weliswaar de hulpzoekende niet aan, veeleer kijkt zij vol verrukking op naar GOD, die aan haar zo grote dingen heeft ge­daan! Zo zie ik haar: als Keizerin op een hemelse wolk tronend, met onge­lo­felijke schoonheid, macht en majesteit uitgerust.

Het heeft GOD, de Heer, behaagd door een allerreinste maagd (zoals het voor GOD betaamt) vlees aan te nemen en uit haar vleselijk te worden geboren. Het behaagde Hem, dat zij, die Hij Zijn moeder noemde en in alle eeuwigheid noemt en op goddelijke wijze bemint, ook door ons mensen als Zijn en onze hemelse moeder wordt vereerd en bemind!

GOD zelf is vaderlijk en moederlijk. De ZOON van GOD toonde ons de vaderlijke liefde van GOD, en door de Moeder van GOD wil Hij ons Zijn moederlijke liefde te kennen geven. GOD sprak: „Eer uw vader en uw moeder, opdat het u goed moge gaan en ge lang moogt leven op aarde!“ Wat geloven jullie, wat het zou zijn, als CHRISTUS dit zelf aan Zijn lichamelijke moeder zou minachten? Zo is het ge­woon vanzelfsprekend, dat GOD Zijn geliefde aardse moeder nu alle goddelijke liefde en glorie schenkt, die Hij haar als GOD en als haar hemelse Zoon kan schenken. En wat GOD doet, is steeds te beminnen en te prijzen!

Wij weten, dat GOD juist het geringe graag verheft. En omdat Maria eens voor be­paalde engelen te gering was, om haar als hun Keizerin te willen erkennen, heeft GOD juist haar zo hoog verheven, wat nu voor deze gevallen engelen ver­schrikkelijk is. En nu gebeurt weer hetzelfde van de kant van de mensen. Is het dan mogelijk, dat een mens Maria voor te gering kan houden, die GOD voor waar­dig vond, om uit haar te worden geboren, en die Hij als Zijn moeder eert en bemint?
Als een mens zo wil denken, mijn GOD, dit overtreft zelfs nog de hoogmoed van Lucifer!

Maria Keizerin

Komt, laten we haar met heel ons hart ook als onze hemelse moeder liefhebben en vereren!

Spreekt tot Haar, wat de engel in opdracht van GOD tot haar sprak:
 

„Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met Jou!
Jij bent de gebenedijde onder de vrouwen,
en gebenedijd is
JEZUS, de vrucht van jouw lichaam.

H. Maria, Moeder van GOD,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen!“

Zij is geheel in vervoering, wat er met haar gebeurt, maar zij weet, waarvandaan zij deze macht en heerlijkheid heeft. Men ziet, dat zij nog steeds spreekt: „Vanwaar valt mij deze genade te beurt? – Ja,“ jubelt zij, „mijn ziel prijst groot de Heer ...!“
 

De Keizerin als wegwijzer naar GOD

De huidige plaag bestaat daaruit, dat de meeste mensen zich een eigen beeld van GOD maken, doordat zij volgens hun wensen, goeddunken en neigingen de gods­dienst rechtbuigen. En zij houden van iedereen en juichen iedereen toe, die hun menselijke (niet goddelijke) godsdienst staaft, om ‘t even wat voor een mens het is, ook wanneer hij zich helemaal niet voor GOD interesseert en alles doet, wat tegen de 10 geboden van GOD is. Ja, zulke mensen worden nog als idool gevierd, ook wanneer zij nooit ofte nimmer het hoofdgebod vervullen, dat luidt: „Ge zult de Heer, uw GOD, beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw gemoed en met heel uw krachten ...!“ Zegt men tegen hen: „Neemt Maria als wegwijzer naar GOD“, dan heb­ben zij daarover alleen maar geringschattende of zeer heftige woorden, er niet aan denkend, dat zij over de dochter, moeder en bruid van GOD spreken!

Niemand kan zeggen, dat hij GOD bemint, wanneer hij Zijn geboden niet onderhoudt en Zijn Sacramenten, die Hij aan Zijn Kerk voor een christelijk leven heeft nagelaten, niet waardeert of zelfs afwijst. Niemand heeft GOD zo welgevallig gediend als Maria!

Moeder van GOD met Jezuskind
Maria Keizerin