Het Sacrament van het Huwelijk
is een heilig verbond tussen de echtelieden en GOD. Het leidt tot een priesterschap binnen de familie.
Matth. 19,5 enz.: „Daarom zal de man vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw; en die twee zullen één vlees zijn! Ze zijn dus geen twee meer, maar één vlees. Wat dus God heeft verenigd, dat scheide geen mens.“

Het Sacrament van de Priesterwijding
door handoplegging en zalving met Heilige Olie, verleent aandeel aan de priesterkracht van JEZUS CHRISTUS. Alleen een geldig gewijde bisschop, wiens wijding zonder onderbreking tot de apostelen terug te leiden is, kan deze wijding toedienen.
1 Tim. 4,14: „Wees niet zorgeloos met de genadegave, die ge bezit, en die u krachtens een profetie onder handoplegging der pries­ter­schaar is geschonken.“

Het heiligste Sacrament des Altaars
is het hoogste geheim van alle sacramenten. Hierin bereikt de absolute liefde van JEZUS CHRISTUS het hoogtepunt, want brood en wijn worden werkelijk Lichaam en Bloed van de Zoon van GOD. De Eucharistie is voedsel voor de ziel en verenigt op bovennatuurlijke wijze met GOD.
Joh. 6,53 enz.: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.“

Elk van deze sacramenten is te vergelijken met een paradijsboom, waaraan heerlijke vruchten rijp worden, die GOD de mensen aanbiedt.

Onze VADER,
die in de Hemel zijt!
Jouw Naam worde geheiligd!
Jouw rijk kome!
Jouw wil geschiede hier op aarde zoals in de Hemel!

Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En laat ons in de bekoring niet vallen,
maar verlos ons van het kwade!
Want van Jou is het rijk en de kracht en de heerlijkheid
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen!

Ons geloof

We geloven in GOD, de Almachtige VADER, Schepper van Hemel en aarde, en in JEZUS CHRISTUS, Zijn eniggeboren ZOON, die ont­van­gen is van de HEILIGE GEEST, geboren uit de maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer verrezen uit de doden, opgestegen ten Hemel, zit aan de rechterhand van de Almachtige VADER, vandaar zal Hij komen om de levenden en de doden te oordelen.

We geloven in GOD, de HEILIGE GEEST, de HEER en Gever van het leven, die zoals de VADER en de ZOON wordt aanbeden en ver­heerlijkt.

Evenzo in de Kerk van JEZUS CHRISTUS met haar zeven heilige Sacramenten, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het vlees en het leven van de toekomstige wereld.

Verklaring Nieuwe Christenen-logo

Veel mensen vragen zich af wat het teken op onze schriften betekent.

Ons logo laat het gaffelkruis zien, zoals de H. Helena het heeft teruggevonden, dus zoals het oorspronkelijk was en zoals het in verschillende oude kerken nog te zien is. De cirkel betekent de heiligheid.

Nieuwe Christenen-logo

De zeven heilige Sacramenten

Er is maar één Kerk. Het is de Kerk die JEZUS CHRISTUS zelf stichtte en die op de eerste Bisschop – Petrus, de rots – moet staan! Daa­rom noemt men ze ook apostolisch. Het is de Kerk die de zeven heilige Sacramenten bezit. In de Sacramenten van de Kerk halen de gelovigen de afweer tegen de zonde en de kracht tot een GOD welgevallig leven.

De zeven Sacramenten – Bronnen van genade

Het Doopsel
delgt de erfschuld alsmede alle begane zonden. Ze verplaatst de ziel van de dopeling in de paradijselijke toestand en neemt hem in de Kerk van CHRISTUS op. Het is een voorwaarde om alle andere sacramenten te kunnen ontvangen.
Matth. 28,19: „Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.“

Het Vormsel
ook vuurdoop genoemd, voleindigt het sacrament van het Doop­sel en maakt van de mens een strijder van GOD. Met het Vormsel ontvangt de vormeling op buitengewone wijze de HEILIGE GEEST.
Hand. 8,17: „Nu legden ze hun de handen op, en ze ontvingen de Heilige Geest.“

De Biecht
bewerkt GODS vergeving, wanneer de biechteling berouw heeft, belijdt en een ernstig voornemen maakt niet meer te zondigen. De Biecht geeft de mogelijkheid met GOD steeds opnieuw te beginnen.
Joh. 20,23: „Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.“

Zalving van zieken en stervenden
delgt de zonden, reinigt alle vijf zintuigen en kan tot genezing van de zieke bijdragen. Ze is voor de stervende troost en sterk­te.
Jak. 5,14: „Is iemand van u ziek, hij roepe de priesters van de Kerk, laat hen dan over hem bidden, en hem zalven met olie in de naam des Heren.“