De ten Hemel schreiende zonde – tegennatuurlijke ontucht

(homoseksualiteit)

Uittreksel preek van de Zwaard-Bisschop: De zonde in de wereld is reusachtig geworden. En zoals ik weet is ze nog reusachtiger gewor­den, doordat homoseksuele en lesbische huwelijken wettelijk werden toegestaan en in de toekomst nog in verschillende landen zullen worden toegelaten.

Sodom en Gomorra zijn door deze godslasterlijke zonde (tegennatuurlijke on­tucht) door vuur verbrandt. Ik veroordeel niet de homoseksueel of de lesbienne, maar wel de tegennatuurlijke seksuele uitoefening.

Tot de vraag: „Zouden lesbiennes en homo’s in de toekomst moeten kunnen trouwen?“

Niet een mens heeft de mens geschapen, maar GOD alleen. Hij is het, die het heelal schiep en alles wat er leeft en bestaat. Dus is Hij alleen de Soeverein. Hem alleen komt het toe, aan alles wat Hij heeft geschapen, bepaalde wetten en voorschriften te geven.

Hetzelfde leerde Hij de mensen en gebood hen ze in acht te nemen. Zo ook wat het huwelijk betreft. GOD voegde bij Adam een vrouw en niet een mens van het­zelfde geslacht.

Vernemen wij uit de Heilige Schrift de wet van GOD:
Gen. 2,24
Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan zijn vrouw; en zij worden één vlees.

Daartoe heeft GOD de mens als man en vrouw geschapen!

Verder moet deze verbinding tevens een goddelijke opdracht vervullen, die twee mensen van hetzelfde geslacht nooit kunnen vervullen, namelijk de opdracht van GOD: „Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u ...“ Wat GOD is begonnen, moet de mens voortzetten, namelijk verwekken ...!

De vlucht van Lot uit Sodom en Gomorra

Overigens, wat het homoseksueel huwelijk betreft staat er in de Heilige Schrift een duidelijk en onomstotelijk antwoord. Het luidt:
Lev. 20,13
Wanneer iemand bij een man ligt als bij een vrouw, bedrijven beiden een gruweldaad; zij moeten ter dood worden gebracht; er rust bloedschuld op hen.

Zeker, GOD gaf de mens de vrije wil, waarmee hij zich ook niets van de wet van GOD hoeft aan te trekken. Maar omdat Hij de wetgever is, zal Hij je op het laatst, als je voor Hem zult verschijnen, naar je daden oordelen! Omdat Hij onze Vader is, zijn we erfgerechtigden van Zijn heerlijkheid. Als we dus gehoorzame kinderen zijn zullen we deze erfenis ook mogen aanvaarden. Maar hebben we tegen Hem ge­handeld, dan kan GOD deze erfenis schrappen.

Christelijke Familie

Toen werd ook het verlangen bekend, dat zulke tegennatuurlijke huwelijken kinderen willen adopteren. Het zou dan betekenen, dat deze kinderen iets van het waardevolste onder de mensen zouden verliezen: het vader- en moederbeeld! Want dit vader- en moe­derbeeld zou een afspiegeling van GOD moeten zijn evenals dat van de Moeder van GOD, Maria. –

Alleen daaruit zou men al moeten inzien, wie daar aan het werk is dit te vernietigen. Er is maar één, die dit wil vernietigen: Satan.

De onbekwaamheid tot een eigen vader- of moederschap is dan al bij deze kinderen voor­geprogrammeerd. Het beeld van de christelijke familie wordt daarmee verwoest. Bij deze kinderen is de homoseksualiteit voor 90% voorgeprogrammeerd.

GOD heeft het nodig gevonden, dat man en vrouw een familie stichten, en niet anders. En zo zijn ze ook geschapen, tot elkaar en voor eikaar.

Maar nu het volgende: ledere christen weet, dat JEZUS voor onze zonden genoegdoening heeft gegeven bij Zijn en onze Hemelse VADER. Ja, Hij heeft ons zelfs met Zijn menselijk en goddelijk Bloed gekocht. Zijn Bloed delgt elke menselijke schuld.

Matth. 26,28
Want dit is mijn Bloed van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot ver­giffe­nis der zonden.

Geen mens kan een zonde begaan, die een grotere kracht bezit dan het goddelijk Bloed van JEZUS! Dat is toch iedereen duidelijk! Onze menselijke daden kunnen toch nooit de goddelijke daden overtreffen. Maar dit goddelijk Bloed, dat alle zonden van de mensen die waren evenals de toekomstige mensen kan delgen,

moet door ieder afzonderlijk afgesmeekt worden!

CHRISTUS heeft voor ons geleden

In de Kerken met de zeven sacramenten krijgt men de vergeving door de heilige biecht. Door het woord van de daartoe gewijde en gemachtigde priester worden alle zonden door het Bloed van JEZUS CHRISTUS gedelgd, indien berouw en voornemen aanwezig zijn.

Joh. 20,23
Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.

Tegelijkertijd geeft de biecht ook de nodige genade en sterkte om van de zonden weg te komen. Door verdere sacramenten, zoals dat van de Heilige Eucharistie, wordt deze kracht versterkt en verankerd.

Kun je dat niet geloven? Den vraag ik je: Heb je het dan geprobeerd? Hoe zou iemand kunnen zeggen, of een nieuwe spijs smaakt of niet, als hij ze noch gezien noch geprobeerd heeft! Je zult toch niet een mens zijn, die lang niets meer te eten had, dan aan een kraam voor­bijkomt, waaraan gratis vers, heerlijk geurend brood wordt verdeeld, maar die als uitgehongerde dit brood niet wil aannemen, omdat hij niet gelooft dat dit brood hem kan verzadigen. Zeker mag in het begin maar stukje na stukje worden genomen en het moet goed worden gekauwd.Maar dan hangt het ook van de gewijde priester af: Des te welgevalliger hij aan GOD is, des te meer genaden haalt hij voor jou van de Hemel neer. Zo leerde het ook de heilige kerkleraar Bonaventur.

Dus zeg ik je ter afsluiting: Om het even wat je hebt gezondigd: moord, ontucht, drugs, diefstal enz. je hebt dat alleen als mens gedaan. Kom, en in de Naam van JEZUS kan met GODDELIJKE kracht alles uitgewist worden, indien je de wens hebt ervan weg te komen, en niet meer wilt terugvallen.

Maar zou jouw Kerk dit sacrament van de biecht niet hebben, kan ook jouw zondeschuld worden vergeven, als je je zonden voor GOD en een daartoe geschikte mens belijdt, wanneer ook niet met deze volheid van genade, zoals de gepraktizeerde oorbiecht als het door JEZUS CHRISTUS ingestelde sacrament je geven kan.

Wie hierover meer wil weten of hulp zoekt, kan dit ook van ons krij­gen. Wij zijn enkele bisschoppen en priesters die zich tot een vrije katholieke Kerk hebben verenigd.

Zie ook internet: www.schwert-bischof.com.

Berouw