In het kruisvuur van de kritiek

Het zegenrijke werken van de Zwaard-Bisschop, de duiveluitbanningen en zelfs de genezing van zieken, evenals de opwekking van doden worden door zijn tegenstanders vaak toegeschreven als komend van het kwade, hetgeen niet denkbaar is omdat opvallende bekeringen en verbetering naar het goede door hem plaatsgevonden hebben. Bovendien zijn deugd en genade bij hem gegroeid, terwijl het kwade of de hel een afglijden van het karakter zou bewerken.

Niettemin verwoest een vloed van de ergste laster op elke manier zijn reputatie. Elke tekortkoming die men in zijn doen en laten meent te ontdekken wordt opgeblazen en hem ten laste gelegd, daarentegen de goede vruchten doodgezwegen.

Van de kansels en in geschriften wordt hij bestreden. Door zogenaamde verstandigen en wijzen wordt zijn optreden bespot en zijn uit­spraken worden verkeerd uitgelegd. Nauwelijks één verwijt is hem gedurende de hele tijd bespaard gebleven, alsof de hele omgeving alleen daartoe is geroepen om hem te oordelen. Zouden zijn tegenstanders maar een gedeelte te lijden hebben van datgene wat op de schouders van de Zwaard-Bisschop rust, ze zouden zwijgen, want zelfs de hele boosaardigheid van degene die een grote mond opzetten is niets vergeleken met de verschrikkelijke aanvallen van de hel, die hem steeds weer met huiveringwekkende woede kwelt, omdat zij het einde van haar heerschappij voelt.
 

Getuigenis van prelaat prof. dr. Harambillet

(Professor, doctor in het kerkelijk recht en jurist aan de Rota Romana, het hoogste kerkelijk gerecht in het Vaticaan)

Over de priesters die tegen de Zwaard-Bisschop preken schreef hij:
«Die priesters brengen zich in groot gevaar door de Farizeeën na te doen en over dingen te oordelen, waar het oordeel alleen God toekomt. Het is dwaas en onverantwoordelijk in een tijd van het algemeen verval van de Kerk nog te oordelen op grond van een kerkelijk recht, dat voor normale tijden is opgesteld. Als doctor en rechter in deze zaak moet ik meedelen, dat tegenwoordig niet weinig tradi­tionalisten de weg van het verderf gaan, doordat ze op de plaats van God gaan zitten en dat, wat God speciaal roept, in eigen onverlichte competentie veroordelen.

Het is niet de tijd om te oordelen, maar van het gadeslaan en bidden, omdat God hier zoals in alle dingen soeverein zijn keuze maakt. Hij zal zich nooit naar de gedachten van de mensen richten, zoals de hele Heilige Schrift en het Heilig Misoffer laten zien ...!»

Prelaat dr. Harambillet verklaarde de Zwaard-Bisschop voor verscheidene getuigen:
«Volgens het kerkelijk recht bent U geldig gewijd, maar ongeoorloofd. Maar nadat paus Paulus VI heeft uitgeroepen: „De rook van Satan is tot in de top van de Kerk gedrongen!“, mochten deze wetten geen geldigheid meer hebben, er zou een noodwet uitgevaardigd moeten wor­den. Maar omdat de Kerk niet reageert, grijpt God als Soeverein in.»

Nadat prelaat dr. Harambillet de Zwaard-Bisschop twee uur onderzocht had, knielde hij neer en vroeg: «Excellentie, geeft U mij de zegen.»

 

Verdere bevestigingen

Schriftelijk antwoord van Maria Sim­ma (bekende Arme-zielen moe­der uit Vorarlberg) aan me­vrouw H., die bij haar inlichtingen over de Zwaard-Bisschop heeft inge­wonnen

Schriftelijk antwoord van Maria Simma

Schrijven van prof. Matt (professor in Kerk-liturgie) over het Heilig Misoffer, dat de Zwaard-Bisschop in opdracht van God heeft geschreven

Kerkrechterlijk verslag van mag. Helmut Deixler uit Wenen ge­schre­ven op 13.12.1985 met be­trek­king tot de geldigheid van de bisschopswijding van de Zwaard-Bisschop

Kerkrechterlijk verslag van mag. Helmut Deixler
Schrijven van prof. Matt – Professor in Kerk-liturgie