De apostolische successie van de Zwaard-Bisschop

In het volgend verzameld materiaal worden de verschillende successie­lij­nen aangetoond, die Bisschop Hugh George DeWillmott-Newman, Patri­arch van Glastonbury in Groot-Brittannië, op zich verenigt. Eveneens wordt daarin bevestigd dat op Aartsbisschop Maria Josef Thiesen van Keulen over Alois Stumpfl deze successies werden overgedra­gen. Een bijkomende consecratie, die Thiesen sub conditione van de oud-rooms-katholieke Bis­schop Thomas Tollenaar van Arnhem op 4 november 1951 had ontvangen, bevestigt deze onbetwistbaar het bezit  van de apostolische successie van de armeens-geünieerde en antiochiëense lijnen. De door Thiesen gewijde Bisschop Johannes Brom consacreerde Gerardus Franck, met assistentie van Thiesen alsmede de Bisschoppen Beyer en Smekal uit Kiel, tot Bis­schop. Door Bisschop Franck werd Nikolaus Andreas Schneider tot Priester en op 24 augustus 1977 in Sittard (Nederland) tot Bisschop gecon­sacreerd.

Betrouwbare getuigen van zijn wijding tot Bisschop zijn tegenwoordig lid van de door hem gestichte Vereniging Nieuwe Christenen.

Voor een beter overzicht hebben wij alle gewaarborgde successielijsten in de volgorde van de consecratie van de Bisschoppen gerangschikt en van 1 t/m 14 genummerd.

In 14 verschillende lijnen gelden 7 successies als zeker, waarvan slechts één apostolische successie voor de geldigheid van de opvolging van de Apostelen, volstaat. Als bijvoegsel het overzicht van de 14 lijnen ter vergelijking. Geen bijgevoegde bevestiging bezitten we voor de in de “Cor­po­rate Reunionis” genoemde 3 Bisschoppen van anglicaanse afstam­ming:

MOSSMANN, LEE en SECCOMBE, die een drievoudig bevestigde suc­ces­sie hebben, namelijk:

de Grieks- (Byzantijnse), de Syrisch-melchitische en de rooms-katholieke. Volgens de gegevens werden Mossmann en Lee door de rooms-katholieke Kerk als geldig verklaard. Derhalve zouden deze successies op DeWillmott-Newman en diens opvolgers gelden.

Het eeuwige bewaker

Wie aan de geldigheid van de wijding van de Zwaard-Bisschop om de een of andere reden twij­fels wil aanbrengen, die bevelen we de volgende, door F. W. Haack benadrukte, “Successie van de zuivere apostolische leer” bij de Zwaard-Bisschop persoonlijk te onderzoeken.

Verder verwijzen wij naar een door Mag. Helmut Deix­ler uit Wenen op 13 december 1985 opgesteld kerkrechtelijk rapport betreffende de geldigheid van de Zwaard-Bisschop Nikolaus Andreas Schneider.