Verklaring van de naam ”Zwaard-Bisschop”

Zwaard-Bisschop – deze naam en opdracht gaf JEZUS Zijn uitverkoren werktuig bij de bisschopswijding zelf met de woorden: „Wees jij Mijn Zwaard-Bisschop (Schwert-Bischof)! Je bent er om de onwetenden te onderrichten en de geheime machinaties van Satan te onthullen.“ Later kwam daarbij de Kerk in de HEILIGE GEEST te vernieuwen.

Hij is het tweesnijdend zwaard, dat “uit de mond Gods komt” (Geheime openbaring 1,16; 19,15).

Daarbij is voor hem het hoofdgebod, de liefde tot GOD en de naaste, de maatstaf in oordelen en handelen.

Daarom is hij ook niet ondergeschikt aan een mens, maar aan GOD alleen, om rein en onvervalst de waarheid te kun­nen spreken, zoals hij ze bij GOD en als begenadigd mysti­cus ziet en beleeft.

... en in zijn rechterhand had Hij zeven sterren, en uit zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn aanblik was schitterend, als de zon in haar kracht.