Wie is de Zwaard-Bisschop?

Hij is een onafhankelijke bisschop met geldige successie en bisschopsconsecratie volgens de rooms-katholieke ritus, maar in de wil van GOD door geen mens noch door een ker­kel­ijke insti­tutie gekozen noch onder een ker­kelijke juris­dictie staand, maar enkel en alleen door GOD als het persoonlijk Werktuig van JEZUS CHRISTUS voor deze en de komende tijd ingezet, opdat hij volgens Zijn hart – waarin hij leest – spreekt en handelt! Het zwaard is het Woord van GOD, waaraan de geesten zich zullen scheiden!

Zwaard-Bisschop
www.schwert-bischof.comwww.schwert-bischof.com

Door GOD geroepen

Nikolaus, een diep mysticus en charismaticus, kreeg reeds als kind van GOD buitengewone genade en charisma’s. Sinds zijn vroegste kinderjaren ervoer hij de leerschool van GOD, om tot Zijn persoonlijk Werktuig opgeleid te worden. Het is daarom niet verwonderlijk, dat GOD het in het jaar 1965 gesloten huwelijk na twaalf jaren diepste harmonie voor een heroïsch offer benutte.

„Wie vader of moeder, vrouw of kind meer bemint dan Mij, is Mijner niet waardig.“ Abraham moest zijn zoon offeren. Broeder Klaus offerde zijn familie. Hetzelfde offer verlangde GOD van Zijn Werktuig voor de Kerk! Met een verscheurd hart volgde hij in 1975 de roeping van GOD: „Alleen het onbaatzuchtig gebed van de kinderen is het gegeven, Mijn toorn te kalmeren!“, en stichtte de Kinder-Gebed-Storm die het eerst in Nederland vaste voet kreeg.

De Zwaard-Bisschop aan het Altaar

In het jaar 1977 kreeg Nikolaus in de wil van GOD van bisschop Gerardus Franck, een van de oud-rooms-katholieke tot de rooms-katholieke Kerk geconverteerde bisschop, de priester- en bisschops­wij­ding volgens het Rituale Romanum van de rooms-katholieke Kerk.

Op weg naar de bisschopswijding ver­nam Nikolaus van de HEILAND: „Wees jij Mijn Zwaard-Bisschop!“ (Met het zwaard is het Woord van GOD bedoeld.)

Door de Kerk, na groot succes en vrucht­bare werkzaamheid verworpen en door de vijanden te gronde gericht, bewerkte GOD dat de Kinder-Gebed-Storm met de verdiende genade tot geboorteplaats van de huidige gemeenschap om de Zwaard-Bisschop werd.

Het hoofdgebod, de liefde tot GOD en de naaste onder de mensen te brengen, de on­wetenden te onderrichten, de geheime ma­chinaties van Satan aan het licht te bren­gen en de Kerk in de HEILIGE GEEST te vernieuwen tellen tot de hoofd­taken van de Zwaard-Bisschop.

Op het YouTube-kanaal van de Zwaard-Bisschop vindt U filmopnames van preken over veelvoudige en actuele thema’s:
www.youtube.com/c/Sword-Bischop-of-JESUS-CHRISTI/videos